Medezeggenschapsraad

Wilt u als ouder/verzorger bijdragen aan de ontwikkeling van de school?
Ouderbetrokkenheid binnen onze school en het onderwijs aan uw kind(eren) vinden wij belangrijk. Naast het persoonlijke contact met docenten, mentoren en schoolleiding is het zeer gewenst dat ouder(s)/verzorger(s) ook een bijdrage leveren in diverse overlegorganen van de school.

Dit kan op verschillende manieren:
Deel MR Praktijkschool Helmond

Praktijkschool Helmond heeft een (deel) medezeggenschapsraad waarin personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen vertegenwoordigd zijn. De DMR vergadert max. 10 keer per jaar. De vergaderingen van de DMR zijn altijd één week voor de MR vergaderingen. In dit overleg worden besluiten genomen ten aanzien van schoolbeleid. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het vaststellen van schoolregels, veiligheidsbeleid, lessentabellen, onderwijskundige veranderingen, de jaarplanning. Daarnaast volgt de DMR de uitvoering van het beleid.

MR OMO scholengroep Helmond

Praktijkschool Helmond maakt deel uit van de OMO scholengroep Helmond. In de medezeggenschapsraad van de OMO scholengroep Helmond zijn alle vier de scholen vertegenwoordigd. Zitting hebben personeel, ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. In de MR wordt het beleid van de hele scholengroep besproken en wordt instemming gegeven en worden besluiten genomen over bijvoorbeeld het schoolplan, de begroting, personeelsbeleid, kwaliteitsbeleid e.d.

Leerlingenraad

Tevens is er een leerlingenraad, waarin er leerlingen vertegenwoordigd zijn. Er is een directe verbinding tussen de leerlingenraad en de Deelmedezeggenschapsraad (DMR).