Verlof, ziekte of verzuim

Als uw zoon/dochter de school niet kan bezoeken, dient u als ouder(s)/verzorger(s) de school daar tijdig (vóór 8.30 uur) van in kennis te stellen. Verlof wordt alleen verleend bij een gegronde reden en dient van tevoren door de ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk te worden aangevraagd bij de directie van de school. Verlofaanvragen worden besproken met de leerplichtambtenaar van de gemeente. U kunt er van uitgaan dat aanvragen, waar uw werkgever verlof voor verleent ook door school worden gehonoreerd. Indien de leerling onder schooltijd ziek wordt, neemt de school contact met u op, voordat wij uw zoon/dochter naar huis laten gaan.

Het verzuim op school wordt nauwkeurig bijgehouden. Ongeoorloofd verzuim wordt gemeld aan de leerplichtambtenaar van de gemeente en kan leiden tot het opmaken van een proces verbaal. Het komt voor dat leerlingen te laat op school komen. Wij zijn als school verplicht om bij frequent te laat komen van een leerling de leerplichtambtenaar daarvan in kennis te stellen. Schoolmaatregelen:

  • Wanneer de leerling te laat komt in de les (ook tussen de lessen door) haalt hij/zij een briefje bij de balie.
  • 1e keer en 2e keer te laat, de leerling krijgt een waarschuwing en hoeft zich niet te melden.
  • De 3e keer te laat, de leerling moet zich de volgende dag om 8.00 uur melden.
  • 4e en 5e keer te laat, de leerling moet zich de volgende dag ook om 8.00 uur melden.
  • 6e keer te laat, de leerling moet zich de volgende dag om 8.00 uur melden en de ouder(s)/verzorger(s) krijgen een brief van leerplicht voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. 
  • Wanneer een leerling die zich om 8.00 uur moet melden niet komt,  of dan ook weer te laat is, moet de leerling zich de hele week ‘s morgens om 8.00 uur melden op school.